کمیته هاشرح وظایف کمیته

۱. کمیته با حضور شرکت های عضو که در زمینه یک محصول یا محصولات خاص بیهوشی و تنفسی فعالیت دارند، تشکیل می گردد.

۲. دعوت نامه جهت تشکیل کمیته ها بعد از بررسی های لازم توسط دبیرخانه انجمن به اعضا مرتبط هر کمیته ارسال می گردد.

۳. در هر کمیته یک نفر به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان دبیر توسط اعضای داخلی هر کمیته جهت هماهنگی و رابط با هیئت مدیره برای مدت یکسال به واسطه رأی گیری در جلسه رسمی انتخاب می گردد و نتیجه به دبیرخانه انجمن ارسال می گردد.

۴. کمیته ها حداقل هر دو ماه یک بار می بایست با دبیر کمیته جهت بررسی مسائل مربوط به محصولات مربوط به هر کمیته و مواردی که از طرف اعضاء کمیته یا هیئت مدیره ارجاع می شود، تشکیل جلسه بدهد و گزارش جلسه را طی صورتجلسه ای تنظیم و به دبیرخانه انجمن ارائه نماید.

۶. رئیس و دبیر هر یک از کمیته ها بعد از هماهنگی لازم با دبیرخانه انجمن می بایست ماهانه یک بار با هیئت مدیره انجمن جهت جلسه گزارشی و تحلیلی جلسه تشکیل دهد.

۷.  اتخاذ تصمیم در هر کمیته بر اساس رأی اکثریت افراد حاضر در جلسه ی رسمی کمیته صورت می گیرد که جنبه پیشنهادی را دارا می باشد و متناسب با موضوع ،هیئت مدیره انجمن در ثبت،اصلاح و رد آنها مختار می باشد و در صورت تصویب در هیئت مدیره ،تصویب و ابلاغ می گردد.

۸. دبیر هر کمیته موظف است پیگیری لازم جهت جذب اعضاء واجد صلاحیت جهت حضور در کمیته را از بین اعضا بعمل آورد و نتیجه را جهت بررسی هیئت مدیره به دبیرخانه انجمن اعلام نماید.

۹. کمیته ها در نهایت در تدوین مقالات،گزارشات ،کتب ،مجلات و استانداردهای داخلی انجمن وظیفه خود را اجرایی می نماید.