معرفی انجمنمعرفی انجمن

انجمن صنفی تجهیزات بیهوشی و تنفسی کشور متشکل از شرکت های فعال بخش خصوصی در عرصه تجارت تجهیزات و ملزومات تنفسی و بیهوشی اعم از مدیریت راه های هوایی و مراقبت های ویژه، مدیریت و کنترل درد، بیهوشی عمومی، تخصصی و کودکان است که در سال ۱۳۹۴ تأسیس گردیده است.

ساختار انجمن شامل مجمع عمومی، هیئت مدیره، هیئت بازرسان و کمیته های تخصصی و کارشناسی می باشد که با هدف کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء از یکسو و همکاری همه جانبه با دولت بویژه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه صنعت سلامت کشور از سوی دیگر، فعالیت می نمایند.

این انجمن صنفی از کلیه شرکت های فعال بخش خصوصی درعرصه تجارت تجهیزات و ملزومات بیهوشی و تنفسی ایران می نماید که به منظور برخورداری از حمایت های صنفی، همکاری و همیاری در جهت منافع ملی که بی شک منافع صنفی را نیز حاصل می نماید، به انجمن صنفی خود بپیوندند.