قوانین و مقرراتقانون پیشگیری و مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی.

بخشنامه نحوه قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی.

آیین نامه تجهیزات پزشکی.

قوانین مالیاتی.

قوانین گمرکی.