شرایط عضویتشرایط عضویت

دارا بودن شرکت با موضوع تجهیزات پزشکی
داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
داشتن حداقل ۲۷ سال سن تمام
داشتن حداقل یک نمایندگی خارجی و یا یک نمایندگی داخلی توزیع در زمینه بیهوشی و تنفسی
شناسنامه فعالیت از اداره کل تجهیزات پزشکی
تکمیل فرم تقاضای عضویت از وب سایت
تصویر درخواست کتبی در سربرگ شرکت ممهور به مهر شرکت و امضا صاحب امضا مجاز خطاب به ریاست انجمن صنفی
تصویر روزنامه رسمی تاسیس
تصویر روزنامه رسمی تغییرات صاحبان امضا مجاز
تصویر کارت بازرگانی معتبر
تصویر کارت ملی مدیر عامل و یا صاحبین امضاء
عکس ۴×۳
پرداخت  مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال  بابت ورودیه که برای یک بار پرداخت می گردد (پس از تایید عضویت و اعلام نتیجه به شرکت)، پرداخت مبلغ  ۴۰۰۰۰۰۰ ریال بابت حق عضویت سالیانه (پس از تایید عضویت و اعلام نتیجه به شرکت) به حساب انجمن صنفی.

خواهشمند است وجوه مربوط به حق عضویت را به حساب جاری اتحادیه به شماره ١٩۴۴١٩۵۵١ نزد بانک رفاه کارگران واریز فرمایید.

لطفا مدارک به صورت اینترنتی بارگذاری داخل فرم عضویت در وب سایت قرار گیرد که ظرف مدت ۱۰ روز توسط مسئول عضویت مستقر در واحد دبیرخانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه نواقصی در ارائه مدارک باشد متعاقبا به متقاضی اعلام می گردد تا جهت رفع و تکمیل نواقص اقدام نماید.
دبیرخانه از پذیرش و دریافت مدارک توسط پیک، پست و از این قبیل معذور می باشد.