سوالات متداول1. آیا میتوان بدون عضویت در انجمن صنفی در کمیته های تخصصی عضو گردید؟

خیر

2. عضویت چند ساله می باشد؟

عضویت یکساله می باشد و بعد از تکمیل و تایید مدارک گواهی نامه و کارت عضویت صادر گردیده و به آدرس شرکت ارسال می گردد.

3. آیا نیاز است اصل مدارک به دفتر انجمن صنفی ارائه گردد؟

خیر، اما در صورت صلاح دید دبیرخانه ممکن است در بعضی موارد از متقاضی درخواست ارائه اصل مدارک گردد.

4. آیا میتوان بطور همزمان در چند کمیته تخصصی عضو گردید؟

بله

5. آیا میتوان در بیش از یک کمیته تخصصی رئیس و دبیر بود؟

بله

6. مسئول هماهنگی و ارتباط با اعضا کدام واحد می باشد؟

دبیرخانه

7. آیا میتوان بواسطه انجمن صنفی با مسئولین اداره کل تجهیزات پزشکی ارتباط برقرار نمود؟

بله، با ارائه درخواست کتبی و ذکر موضوع بعد از تایید دبیرخانه این امکان وجود خواهد داشت.

8. روش ارتباط با انجمن صنفی چگونه است؟

به وسیله تماس تلفنی با انجمن صنفی و در صورت هماهنگی با روابط عمومی دبیرخانه حضورا پذیرای اعضای محترم خواهیم بود.

9. روش های اطلاع رسانی به اعضا چگونه است؟

از طریق پیامک و در موارد مقتضی با ارسال نامه و یا تماس تلفنی.