مصاحبه رئیس انجمن صنفی بیهوشی و تنفسی کشور با خبرگزاری ایسنا

مصاحبه اختصاصی جناب آقای مهندس بختیاری رئیس انجمن صنفی بیهوشی و تنفسی کشور با خبرگزاری ایسنا را با مشاهده لینک زیر مطالعه نمایید.

لینک مصاحبه