تحول نظام سلامت

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: پیش از اجرای برنامه تحول سلامت تقریباً تمامی بیماران برای خرید تجهیزات و لوازم مصرفی به خارج بیمارستان ارجاع می‌شدند؛ اما در حال حاضر ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای این منظور به 3.2 درصد و قیمت انواع لوازم و تجهیزات پزشکی پرمصرف، همچون لنز داخل چشمی و استنت‌های قلبی به ‌طور متوسط 42 درصد کاهش یافته است.
محمد آقاجانی در تشریح مراحل اجرای طرح تحول و نتایج حاصل از آن گفت: در اولین گام از برنامه تحول نظام سلامت و با توجه به سیاست های تدوین شده و اجرای این برنامه ملی در سراسر کشور، اولین حلقه حفاظتی مردم در مقابل هزینه‌های سلامت با کاهش میزان پرداخت از 40 درصد به 8 درصد تشکیل شد.